క్రిసాడ్ఆర్

https://blogs.gentoo.org/chrisadr/ Hola, me mudé a mi blog dado que perdí el acceso a desdelinux... ahí encontrarán más contenido ;) saludos,

క్రిసాడ్ఆర్ అక్టోబర్ 31 నుండి 2017 వ్యాసాలు రాశారు