సతనాగ్

డెబియన్ యూజర్ ఓపెన్‌యూస్‌లోకి లాగిన్ అయ్యారు. నేను రాక్‌ను నమ్ముతున్నాను. డెల్ పిరిస్టా మరియు జువెంటినో మరణానికి.