การโฆษณา
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

Platzi: แพลตฟอร์มขั้นสุดท้ายในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ประสบการณ์ของฉัน)

ผมคิดว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาจนถึง ...