Regiad

KiCad sẽ được tài trợ bởi Linux Foundation

KiCad là một gói phần mềm miễn phí để tự động hóa thiết kế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế các mạch điện tử và chuyển đổi chúng sang ...