Joaquin Garcia Cobo

Người yêu thích phần mềm miễn phí và thế giới lập trình. Tôi bắt đầu vào thế giới Linux nhờ bản phân phối Mandrake 7 và gần 20 năm sau, tôi vẫn ở trong thế giới này và luôn cố gắng làm những điều của mình. Kể từ đó, tôi không chỉ đạt được bằng cấp trước khi sử dụng Phần mềm Miễn phí mà còn thực hiện nhiều bài báo và hướng dẫn về nó.