phico

Kỹ sư nhiệt điện theo nghề nghiệp. Quản trị mạng trong vài năm. Lập trình viên trong Visual FoxPro. Debian de Corazón, và "OldFashion Man". Liên hệ: Federationricotoujague@gmail.com / +53 5 5005735