Họ là Liên kết

Người dùng GNU / Linux từ năm 2006, người dùng Arch Linux hiện tại, người bảo vệ phần mềm và văn hóa tự do, lập trình viên Python, người chơi game và người đam mê nói chung ^^ Twitter: @sonlink