Yakha inkqubo yakho inyathelo ngenyathelo usebenzisa iShell Scripting-Icandelo le-2

Kulo icandelo loku-1 Kolu luhlu siyakhumbula indlela yokuphumeza:

Kwaye kwezinye ezidlulileyo, siye sathambisa i iindlela ezingcono ukulandela xa usenza okugqwesileyo Iskripthi seShell kwiBash yeLinux, kwaye ngokukodwa ngokubhekiselele kuyilo a I-Shebang kunye ne-BSM (Imo yeBhash engqongqo / indlela yeBhash engqongqo).

Eyona ndlela ilungileyo yokwenza iShell yeSkripthi kwi-GNU / Linux-Icandelo 1

Eyona ndlela ilungileyo yokwenza iShell yeSkripthi kwi-GNU / Linux-Icandelo 2

Ukushicilela kweShell

Kolu ngeno siza kubona indlela yokuphumeza a Uguquguquko lwemodyuli yemodyuli yeShell Script kwiBash ye Linux, ithatha njengomzekelo omnye weefayile ze- iinkqubo (izicelo) iinyani kwi Iskripthi seShell kubizwa Ukufakwa kweLinux Post-iBicentennial Script 8.0, kodwa kuqala isishwankathelo esincinci se iindlela ezingcono ukuze uzigcine engqondweni;

 • Faka ikhowudi yakho,
 • Yongeza izithuba ezahlulayo phakathi kwamacandelo ekhowudi,
 • Phawula kangangoko unako kwikhowudi,
 • Yenza iinguqu ezinamagama achaza imisebenzi yazo,
 • Sebenzisa isivakalisi VARIABLE=$(command) endaweni yomyalelo
 • Sebenzisa iimodyuli kunye/okanye izinto eziguquguqukayo ezivela: Umsebenzisi oMkhulu kunye noQinisekiso loMsebenzisi oGunyaziweyo kunye okanye ngaphandle kwamagama ayimfihlo aseti.
 • Sebenzisa iimodyuli kunye/okanye izinto eziguquguqukayo ukusuka: Ukuqinisekiswa kweNkqubo yokuSebenza (Distro, Version, Architecture, phakathi kwezinye.),
 • Sebenzisa iimodyuli (iinkqubo / amacandelo) ukuqinisekisa ukuphunyezwa kwezenzo ezibalulekileyo okanye zebhetshi (imisebenzi / imisebenzi),
 • Nikezela ngoSetyenziso Olunobuhlobo kuMsebenzisi: Kwitheminali nganye (eneeMenyu kunye neMibala usebenzisa iDiyalog) kunye/okanye ngeDesktop nganye (eneWindows esebenzisa iZenity kunye neGxmessage),
 • Bandakanya iimodyuli zoKwamkeleka kunye ne-Farewell (imiyalezo) kumsebenzisi, ukuba kuyimfuneko,
 • Bandakanya imodyuli yokuqinisekisa eqhutywa kabini,
 • Ukulinganisa ubungakanani beskripthi kunye neMisebenzi yangaphandle kunye / okanye iiModyuli,
 • Biza ngokucacileyo kwaye ngokucacileyo iminxeba kwabanye abaToliki,
 • Sebenzisa naziphi na ezinye iingcebiso ezisengqiqweni nezinengqiqo ozibona ziyimfuneko.

Nanku umzekelo we Uguquguquko lwemodyuli yemodyuli yeShell Script kwiBash ye Linux. Oku kufuneka kube yimodyuli (icandelo) equlathe zonke ezo ziguquguqukayo ziqinisekileyo okanye ezinokwenzeka ukuba i Iskripthi seShell iimfuno okanye ziyakudinga ukwenziwa kwayo. Mna ngokwam ndongeza oku kulandelayo:


###############################################################################
# INICIO DEL MODULO DE VARIABLES DE ENTORNO DEL SCRIPT
###############################################################################

NOM_SCRIPT=lpi_sb8_inicio_2016.sh
# echo $NOM_SCRIPT
# Almacenar como una variable predeterminada el Nombre real del Script

USR1_VALID=sysadmin
# echo $USR1_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el Nombre de Usuario valido que podrá ejecutar el Script.
# Haga una variable por cada Usuario Autorizado.

PASSWD_VALID=lpi*sb8
# echo $PASSWD_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el Nombre de la contraseña valida que permitirá ejecutar el Script.
# Haga una variable por cada contraseña de cada Usuario Autorizado.

S_O_VALID=kali
# echo $S_O_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el tipo de Sistema operativo valido para donde debe ser ejecutado el Script.

HOST_VALID=hostmovil-sysadmin
# echo $HOST_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el nombre del host valido donde debe ser ejecutado el Script.

IP_VALID=192.168.1.107
# echo $IP_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el nombre del host valido donde debe ser ejecutado el Script.

MAC_VALID=44:8a:5b:f0:3d:f3
# echo $MAC_VALID
# Almacenar como una variable predeterminada el nombre del host valido donde debe ser ejecutado el Script.

FILE_LOCK=lpi_sb_file_lock.txt
# echo $FILE_LOCK
# Almacenar el nombre de archivo predeterminada por el sistema para evitar doble ejecuciones ó detectar ejecuciones fallidas.

IDSUPERUSER=$(id -u | awk '{print $1}')
# IDSUPERUSER=$(echo $UID)
# IDSUPERUSER=$(getent passwd $USER | cut -d: -f3)
# echo $IDSUPERUSER
# Almacenar IUD del Superusuario root

USER_NAME_1=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1 | awk '{print $1}')
HOME_USER_NAME_1=/home/$USER_NAME_1
# echo $USER_NAME_1 $HOME_USER_NAME_1
# Almacenar el nombre del usuario 1000 y su /home. Probable unico y primer Usuario del Sistema.

USER_NAME_2=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1 | sed -n '2p' | awk '{print $1}')
HOME_USER_NAME_2=/home/$USER_NAME_2
# echo $USER_NAME_2 $HOME_USER_NAME_2
# Almacenar el nombre del usuario 1001 y su /home. Probable segundo Usuario del Sistema.

ID_USERNAME_SESSION=$(for i in $(who | sed 1q | cut -c 1-8); do grep $i /etc/passwd | awk '{print "\t" $1}' | tr -d '[A-Za-z]' | sed 's/::x*//' | cut -c 1-5 | awk '{print $1}' ; done | sed 1q)
# echo $ID_USERNAME_SESSION
# Almacenar el ID del Nombre del primer usuario (alfabeticamente) detectado conectado (con sesión abierta) en el sistema.

USERNAME_ID_SESSION=$(for i in $(who | sed 1q | cut -c 1-8); do grep $i /etc/passwd | awk '{print "\t" $1}' | tr -d '[A-Za-z]' | sed 's/::x*//' | cut -c 1-5 | awk '{print $2}' ; done ; echo $i)
# echo $USERNAME_ID_SESSION
# Almacenar el Nombre del primer usuario (alfabeticamente) detectado conectado (con sesión abierta) en el sistema.

# ID_FIRST_USERNAME=$(for i in 1000 1001 1002 1003 1004; do grep $i /etc/passwd | awk '{print "\t" $1}' | tr -d '[A-Za-z]' | sed 's/::x*//' | cut -c 1-5 | awk '{print $1}' ; done | sed -n '1p')
# echo $ID_FIRST_USERNAME
# Almacenar el ID del Nombre del primer usuario creado en el sistema entre los ID del 1000 al 1005.
# Nota: Solo funciona con la opción -o desactivada del MODO BASH ESTRICTO ó SEGURO (Bash Strict Mode / BSM)

# ID_FIRST_USERNAME=$(for i in $(seq 1000 1999); do grep $i /etc/passwd | awk '{print "\t" $1}' | tr -d '[A-Za-z]' | sed 's/::x*//' | cut -c 1-5 | awk '{print $1}' ; done | sed -n '1p')
# echo $ID_FIRST_USERNAME
# Almacenar el ID del Nombre del primer usuario creado en el sistema.
# Nota: Solo funciona con la opción -o desactivada del MODO BASH ESTRICTO ó SEGURO (Bash Strict Mode / BSM)

UBICACION=$(echo $PWD)
# UBICACION=$(pwd)
# echo $UBICACION
# Almacenar ruta de ejecución del Script LPI-SB

FECHA_SISTEMA_AN=$(date +"%d %b %y")
# echo $FECHA_SISTEMA_AN
# Almacenar la fecha Alfanumerica actual del Equipo

FECHA_SISTEMA_N=$(date +"%d %m %y")
# echo $FECHA_SISTEMA_N
# Almacenar la fecha Numerica actual del Equipo

DIA_ACTUAL=$(date +"%d")
# echo $DIA_ACTUAL
# Almacenar el día actual del Equipo

MES_ACTUAL_A=$(date +"%b")
# echo $MES_ACTUAL_A
# Almacenar el mes alfabetico actual del Equipo

MES_ACTUAL_N=$(date +"%m")
# echo $MES_ACTUAL_N
# Almacenarel mes numerico actual del Equipo

ANO_ACTUAL_2C=$(date +"%y")
# echo $ANO_ACTUAL_2C
# Almacenar el año (con 2 cifras) actual del Equipo

ANO_ACTUAL_4C=$(date +"%Y")
# echo $ANO_ACTUAL_4C
# Almacenar el año (con 4 cifras) actual del Equipo

HORA_SISTEMA=$(date +"%H:%M")
# echo $HORA_SISTEMA
# Almacenar la Hora actual del Equipo

HORA_ACTUAL=$(date +"%H")
# echo $HORA_ACTUAL
# Almacenar la Hora actual del Equipo

MINUTOS_ACTUAL=$(date +"%M")
# echo $MINUTOS_ACTUAL
# Almacenar la Hora actual del Equipo

TIPO_S_O_L=$(uname -o)
# echo $TIPO_S_O_L
# Almacena el nombre largo del tipo de Sistema Operativo encontrado.

TIPO_S_O_C=$(uname -s)
# echo $TIPO_S_O_C
# Almacena el nombre corto del tipo de Sistema Operativo encontrado.

NOM_DISTRO_L=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\")
# NOM_DISTRO_L=$(lsb_release -d | sed 's/Description://')
# echo $NOM_DISTRO_L
# Almacena el nombre largo de la Distro detectada.

NOM_DISTRO_C=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\" | awk '{print $1}')
# NOM_DISTRO_C=$(lsb_release -d | sed 's/Description://' | awk '{print $1}')
# echo $NOM_DISTRO_C
# Almacena el nombre corto de la Distro detectada.

ID_DISTRO=$(cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION_ID" | grep -v "ID_LIKE" | sed 's/ID=//' | sed 's/"//g')
# ID_DISTRO=$(lsb_release -i | awk '{print $3}')
# echo $ID_DISTRO
# Almacena el ID de la Distro detectada.

VER_DISTRO=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g')
# VER_DISTRO=$(lsb_release -c | sed 's/Codename://')
# echo $VER_DISTRO
# Almacena el nombre de la versión de la Distro detectada.

ID_VER_DISTRO=$(cat /etc/os-release | grep VERSION_ID= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION_ID=//' | sed 's/"//g')
# ID_VER_DISTRO=$(lsb_release -r | sed 's/Release://')
# echo $ID_VER_DISTRO
# Almacena el ID de la versión de la Distro detectada.

ARQ_DISTRO_COD=$(uname -m)
# echo $ARQ_DISTRO_COD
# Almacenar el Tipo de Arquitectura de la Distro detectada en forma codificada.

ARQ_DISTRO_COD=$(uname -m) ; if [[ "$ARQ_DISTRO_COD" = "x86" ]]; then ARQ_DISTRO_HUM=32; else ARQ_DISTRO_HUM=64; fi
# echo $ARQ_DISTRO_HUM
# Convertir el Tipo de Arquitectura de la Distro detectada en forma codificada a forma humana.

VER_KERNEL=$(uname -r)
# echo $VER_KERNEL
# Almacenar el Nombre del Arquitectura de la Distro detectada.

NOM_HOST=$(cat /etc/hostname)
# echo $NOM_HOST
# Almacenar el Nombre del Host donde se ejecuta el Script.

IP_ETH0=$(ifconfig eth0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1)
MAC_ETH0=$(ifconfig eth0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}')
# IP_INTERNA=$(hostname -I)
# echo $IP_ETH0 $MAC_ETH0
# Almacenar la IP / MAC del Host donde se ejecuta el Script.

echo "Variables de entorno cargadas sin errores, en 5 segundos la aplicación continuará ejecutandose"
sleep 5

###############################################################################
# FINAL DEL MODULO DE VARIABLES DE ENTORNO DEL SCRIPT
###############################################################################

===============

Qaphela: Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho okanye uphumezo unokongeza umyalelo womyalelo thumela ngaphandle okwam_okuguquguqukayo ngezantsi nganye kwezi zingentla ziguquguqukayo ezenziweyo okanye yenza kwaye ukhuphele ngaphandle ezakho iinguqu ezidaliweyo ngokuthe ngqo ngomyalelo womyalelo export my_variable=my_parameters

Emva kwexesha, kwizithuba ezizayo siya kuqhubeka ukubona umzekelo iimodyuli (amacandelo) abenza imisebenzi enje:

 • INKQUBO YOKUGCINWA KOKUGQIBELA OKANYE IMPUMELELO EPHELELEYO
 • IMODE YOKWENZA UKUKHULA
 • IMODYULI YOKUGUNYAZWA KWABASEBENZISI NGEPHASwedi
 • IMODYULI YOKUFUMANEKA KWEZAKHIWO ZENKQUBO YOKUSEBENZA
 • UKUMISELWA KWENKQUBO YOLWIMI LOLWIMI
 • INKQUBO YOKUQULUNQWA KWEPROX YOKUSINGQONGILEYO

Phakathi kwabanye abaninzi!

Banokufunda imiyalelo ngokwabo: gksu, ingxoxo, gxmessage, zenity, espeak, dlala, phakathi kwezinye ezininzi ukwenza ujongano lomzobo ngeTheminali okanye kwiDesktop yoMsebenzisi, ngezilumkiso zonyana okanye zemultimedia, kunye nolwazi lwangaphambili abaza kulusebenzisa kamva.

Khumbula ukuba ezi kunye nezinye iingcebiso kwezinye imodyuli, umsebenzi, umahluko, umyalelo okanye isenzo ngokubanzi kunokwenziwa iindlela ezininzi, kwaye yintoni eboniswe apha ayikho enye into ngaphandle kwe indlela elula, ye iindlela ezininzi ezinokwenzeka nezibonakalayo apho wathi isenzo sinakho okanye sinokwenziwa!

Ukugqiba nje kukushiya, a Iscreencast esenziwe ndim, ukukubonisa into onokwazi ukuyenza, emva kokugqiba oku Shell Scripting kwikhosi ye-intanethi DesdeLinux:

Uvavanyo lweLPI-SB8 ScreenCast

(I-LINUX POST INSTALL-IBICENTENNIAL SCRIPT 8.0.0) -Icandelo 2


Shiya uluvo lwakho

Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa. ezidingekayo ziphawulwe *

*

*

 1. Uxanduva lwedatha: UMiguel Ángel Gatón
 2. Injongo yedatha: Ulawulo lwe-SPAM, ulawulo lwezimvo.
 3. Umthetho: Imvume yakho
 4. Unxibelelwano lwedatha: Idatha ayizukuhanjiswa kubantu besithathu ngaphandle koxanduva lomthetho.
 5. Ukugcinwa kweenkcukacha
 6. Amalungelo: Ngalo naliphi na ixesha unganciphisa, uphinde uphinde ucime ulwazi lwakho.

 1.   akunagama sitsho

  Umhla wabantu:
  echo -e «\e[1;32mUmhla:» $(umhla «+%d-%m-%Y») «\e[1;32m Ixesha:» $(umhla «+%T»)

  Yinyani "igama -s":
  ikati /proc/sys/kernel/ostype

  Igama leDistro:
  ikati /etc/*khulula | sika -f2 -d» | intloko -1

  Igama lomamkeli:
  ikati /proc/sys/kernel/hostname

  Uyilo lwe-OS:
  [[ -x /sbin/init ]] && ifayile /sbin/init | awk '{print $7}' | tr -d ',' || [[ -x /lib/systemd/systemd ]] && ifayile /lib/systemd/systemd | awk '{print $7}' | tr -d ',' 2> /dev/null

  Inguqulelo yeKernel:
  ikati /proc/sys/kernel/osrelease

 2.   Ing. UJoseph Albert sitsho

  Ndilithande kakhulu igalelo lakho lokuqala "umhla wabantu" kuba imveliso iya kuhlala ingumzekelo:

  Umhla: 11-02-2016 Ixesha: 16:04:10

  Yeyiphi ngokusebenzayo kwincoko yababini, zenity okanye ifestile ye-gxmessage ebonwayo kakhulu!

  Ngengcebiso yakho yesibini ndingathanda ukuyibeka ngolu hlobo:

  ukuba yinyani «uname -s» && cat /proc/sys/kernel/ostype; emva koko echo «Inkqubo yokusebenza iqinisekisiwe» ; ibe | unxano 1d

  Kwaye kunjalo, enkosi kakhulu ngegalelo lakho elityebisayo njengesiqhelo!