ហេលេណា - រីយូ

បានចូលរួមជាមួយអ្នកប្រើ GNU / លីនុចអាចហ្គេតនិងតុក្កតា + អ្នកចូលចិត្តគំនូរជីវចលដែលចូលចិត្តការរចនាក្រាហ្វិចនិងរបស់ហ្គីយ៉ាយ ~ និស្សិតវិស្វកម្មប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

ហេលេណា - រីយូបានសរសេរ ១៥ មាត្រាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១២